Waar is de mens in de Circulaire Economie?

Een vergeten groep!

Natuurlijk is Circulaire Economie(CE) een uitvinding van de mens, want hij wil verspilling, vervuiling en uitputting voorkomen. De populariteit van CE groeit. De Sociaal Economische Raad zegt in zijn advies ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen‘ (juni 2016)[i]. DE SER stelde daarin: ‘De circulaire economie is onomkeerbaar en broodnodig. Omdat grondstoffen simpelweg opraken, móet afval wel worden hergebruikt om de welvaart in stand te houden.’
In de CE gaat het ondermeer om het in een kringloop realiseren van meervoudige waardecreatie (collectief, gedeeld en wederkerig) voor alle partijen in de samenleving en niet allen voor de aandeelhouders van bedrijven. Lees verder

Coöperatief leren in de keten

Een ondergeschoven kind bij L&D?adobe_pdf_file_icon_24x24

Het werkveld van Learning & Development afdelingen (L&D) is continu in beweging. Organisaties, bedrijfsprocessen, markstrategie, medewerkers veranderen en steeds meer elektronische leermiddelen zijn aanleiding om te veranderen. Deze verandering in de context van L&D vraagt ook om transformatie van L&D, want de betekenisgeving kan niet zonder de context.
In dit artikel wordt ingegaan op deze veranderingen in de context van L&D, waardoor er een andere betekenisgeving en invulling van L&D nodig is, wil zij nog serieus genomen worden door de organisatie.

Lees verder

Tijd voor cognitieve ontwikkeling?

De competenties voorbij!adobe_pdf_file_icon_24x24

Transformatie is het buzz woord dat steeds vaker klinkt. Transformatie omdat de samenleving steeds sneller verandert, informatie wereldwijd en overvloedig gratis beschikbaar is, grenzen vervagen en zodoende andere voorwaarden stelt aan leren; met name aan het opnemen en verwerken van informatie. Manon Ruijters spreekt in dit verband over omgaan met desoriënterende dilemma’s, crises & kritische analyse en Jos Arets over stijlflexibiliteit[i].
De betekenis van leren vraagt, door de transformatie, om slimmer werken, verdieping en verfijning van het leren en het ontwikkelen van en dóór medewerkers. In dit artikel wordt ingegaan op de transformatie van de samenleving en haar betekenis voor leren.

Lees verder

Leren vanuit het niets?

Het geheel is meer dan de delen.adobe_pdf_file_icon_24x24

Het geheel is meer dan de delen. Wat betekent dit nu eigenlijk? Wil dit zeggen dat bijvoorbeeld in het licht van leren de gezamenlijke kennis van de deelnemers aan een leerproces meer is dan de optelsom van hun kennis?
Jan Bommerez maakt in zijn presentatie over het transformatietijdperk[i], welke over de werking van de geest en emoties gaat, duidelijk dat het in feite niet om de optelsom (1 + 1 =3) gaat. Hij zegt dat het geheel van een (probleem)situatie waarin men met elkaar verkeert, meer informatie bevat dan de som der delen en dat deze informatie nog verborgen is. Er is dus meer informatie in een groep of organisatie aanwezig dan wat op dat moment door allen tezamen gekend wordt. In dat geheel, waar niets aanwezig lijkt te zijn, ligt een schat aan kennis verborgen.
In dit artikel ga ik in op wat ‘het geheel is meer dan de delen’ betekent voor het leren in organisaties in het nieuwe, volgens Bommerez, transformatietijdperk.

Lees verder

Content Creation en Curation

Content Creation & Curation is een booming onderwerp sinds digitalisering kennis heeft gedemocratiseerd. Steeds meer mensen plaatsen op het web hun inzichten en meningen. En halen hun kennis van het web. Mensen regelen hun kennisontwikkeling zelf.
Hoe weet je dat de informatie en kennis valide is. Voor het grootste deel weet je dat ook niet. Is dat erg.
Ja, wanneer het om natuurwetenschappelijke kennis gaat, waarbij herhaalbaarheid van onderzoek van wezenlijk belang is.
Nee, wanneer het gaat om persoonlijke inzichten die jou verder brengen in je ontwikkeling. Inzichten die je wil delen met anderen voor de ontwikkeling van het geheel. Hierbij een infographic van enkele data over zelfsturend leren en hoe informatie en media te selecteren.

Lees verder

Leren is het nieuwe werken!

Kansen voor L&D afdelingen.adobe_pdf_file_icon_24x24

Hebben we nog wel formele trainingen en workshops nodig nu alle kennis via internet ontsloten wordt? Er zijn op dit moment al meer dan 1.500 gratis cursussen via het web te vinden. Zelfs het Massachusetts Institute of Technolog (MIT) geeft haar kennis gratis weg.
Verder zien we dat het werk steeds meer door intelligente systemen wordt overgenomen, zoals zelfdenkende systemen in het bankwezen, robots in auto-industrie of maanlanders op de maan.
Werken is niet meer exclusief voor de mens weggelegd. Zelfs kennissystemen kunnen, met de juiste algoritmes, zelfstandig lineair leren en zich ontwikkelen.
In dit artikel gaan we in op nieuwe kansen voor mensen om zich te ontwikkelen en willen we HRD professionals een nieuw perspectief schetsen op het leren en ontwikkelen in de toekomst.

Lees verder

Geografie van het digitale leren?

Vrijheid en toegankelijkheid van sociale media.adobe_pdf_file_icon_24x24

 De dynamiek van informatie wordt gekenmerkt door openheid en toegankelijkheid. De sociale media worden steeds belangrijker naast de fysieke media en andere middelen om te leren. Hebben we de vrijheid om hieraan deel te nemen; hebben we allemaal evenveel toegang tot sociale media en vooral de informatie- en kenniswereld die daar achter ligt? Zijn er beperkingen voor deelnemers en welke zijn dat dan? Kan iedereen elkaar ontmoeten en heeft iedereen zeggenschap over de informatie en kennis?

In dit artikel gaan we in op de toegang tot sociale media om te leren. Er wordt niet ingegaan op de beweegredenen, motieven of emoties die ten grondslag liggen aan het deelnemen aan sociale media.

Lees verder

Gaan leren & ROI wel samen?

Het geheel is meer dan de delen.adobe_pdf_file_icon_24x24

Return on Investment (ROI) betekent dat je iets zou kunnen meten wat een begin (oorzaak) en eind (gevolg) heeft. Weet je daarmee ook de oorzaak van het falen en slagen van ROI? In ieder geval meet je datgene wat je denkt te kennen; en wat je niet kent meet je ook niet.
Stel je scoort een 8 op een schaal van tevredenheid. Wil dat zeggen dat je dan een 2 scoort bij ontevredenheid? Nee; je zou wel eens een 5 kunnen scoren op een schaal van ontevredenheid, want je denkt aan andere dingen dan bij tevredenheid.

Lees verder

Leren is an-sich strategisch!

Strategisch leren is het paard achter de wagen spannen.adobe_pdf_file_icon_24x24

De afdeling Opleidingen in bedrijven lijkt steeds meer terrein te verliezen en te worden geoutcourced. De oplossing die geboden wordt om als opleidingen te overleven is strategisch leren/opleiden. Is dit het paard (leren) achter de wagen (strategie) spannen?

Lees verder

Leren is nu, niet incidenteel.

Vernieuwen begint met de moed om te leren.adobe_pdf_file_icon_24x24

 Als de wind waait, maken sommigen muren en anderen windmolens. Vernieuwen van de organisatie begint met de reeds in gang gezette beweging te leren zien en moed om nieuwe paden in te leren slaan. Dit sluit aan bij een uitspraak van Gunther Pauli: ‘Innovatie gaat niet om producten, processen of systemen, maar om leren’. Dit vergt een organisatiecultuur waarin er op elk moment een verstoring mag zijn van de bestaande handelingen, gedrag en modellen. Verstoringen waardoor je leert van de spontane, oncontroleerbare en onvoorspelbare werkelijkheid.

Lees verder